top of page

חוזרים מקצועיים

 • חוק פנסיה חובה לעצמאים.

 • עדכון שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודה לשנת 2016.

 • ועוד...

עדכונים...

 • השכר הממוצע במשק לשנת 2019 הינו 10,273 ש"ח.

 • החל מיום 01/12/2017 - שכר המינימום עודכן ל- 5,300 ש"ח.

 • החל מיום 01/01/2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים.

שירותי המשרד

 

 • חשבונאות וביקורת

 • הנהלת חשבונות 

 • חשבות שכר

 • הצהרות הון

 • החזרי מס

 • ייעוץ במיסוי פרישה

 

bottom of page