top of page

רשם החברות

סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט, 1999, מסדיר חובה זו:

 

א. חברה פרטית תערוך ותגיש לרשם, אחת לשנה, דין וחשבון שנתי כפי שיקבע השר, בתוך ארבעה עשר ימים לאחר האסיפה השנתית.

ב  חברה פרטית שאינה מקיימת אסיפה שנתית, כאמור בסעיף 61, תגיש את הדין והחשבון השנתי, אחת לשנה, לא יאוחר מארבעה עשר ימים לאחר

    משלוח הדוחות הכספיים לבעלי המניות, ולגבי חברה לא פעילה שאינה עורכת דוחות כספיים לפי הוראות סעיף 172 (ז) - אחת לשנה.

 

דגשים במילוי הדו"ח השנתי:

א. יש להקפיד על מילוי הפרטים הבאים על מנת לקיים את חובת הגשת הדו"ח ולמנוע את החזרתו ללא טיפול:

  • הגשת הדו"ח המקורי ולא העתק.

  • חתימת דירקטור על גבי הדו"ח.

  • חתימת אימות לגבי חתימת הדירקטור.

  • ציון מספר רישיון עו"ד/רו"ח באימות החתימה.

ב. הפרטים צריכים להיות מעודכנים ליום הגשת הדו"ח השנתי, ולא לשנת הכספים בגינה הוגש הדו"ח.

ג. ככלל רשם החברות מעדכן את פרטי החברה בהתאם לאמור בדו"ח השנתי, אף אם הוגשו דיווחים לאותו עניין במהלך השנה, לכן יש להקפיד למלא את הפרטים בצורה מדוייקת ומלאה. 

bottom of page