top of page

סיימת את עבודתך אצל המעסיק ו/או שהגעת לגיל פרישה ויש באפשרותך למשוך את הפיצויים ו/או לקבל פנסיה?

ישנן דרכים רבות למשוך את הכספים ובהתאם לשלם עליהם מסים. לכל פורש/ת יש את הדרך שלו/ה וזאת בהתאם לרצונותיו/ה ולצרכיו/ה.

חוקי המשיכה כיום סבוכים יותר מתמיד ועל כן מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע המתמחה במיסוי פרישה.

אני מזמין אותך לפגישה עמי על מנת לחסוך לך תשלומי מס מיותרים.

טפסים רלוונטים לפורש:

טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה של עובד

טופס 161א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

טופס 161ב - הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות

טופס 161ג - הודעה על חזרה מרצף פיצויים/קצבה

טופס 161ד - בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה

טופס 116ג - בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודה

טופס 135 - דו"ח שנתי לשכירים

bottom of page