top of page

מי רשאי לדווח על בסיס מזומן?

בעקבות תיקונים 41 ו-42 לחוק מס ערך מוסף, הורחב מעגל העוסקים הזכאים לדווח למס ערך מוסף על מחזור עסקאותיהם על פי מועד התקבול בפועל ובגין הסכום שהתקבל (להלן - "בסיס מזומן"), בתוקף מיום 1.04.2012.

 

לנוחותכם, להלן רשימה עדכנית של העוסקים הזכאים לדווח על בסיס מזומן למע"מ:

  • נותני שירותים כגון: אולמות אירועים, בתי מלון, הובלות, מוסכים, השכרת רכב, שיפוצים ותיקוני בניינים, מסעדות וכל נותן שירותים שמחזור עסקו (לא כולל מע"מ) הוא בסך של עד וכולל 15,000,000 ש"ח.

  • בעלי מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, אדריכלים, יועצים, טכנאי שיניים, כלכלנים, עורכי פטנטים, שמאים, בעלי בתי ספר לנהיגה, בעלי בתי ספר, סוחר מקרקעין, סוחר רכב, עוסקים במתן אשראי, מכירת מנויים לעיתון/מופעים  - ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.

  • יצרנים כגון: נגרים, מסגרנים, בתי מאפה, מפעלי ייצור, אשר מחזור עסקאותיהם כולל מע"מ הוא בסך של עד 1,950,000 ש"ח לשנה והם אינם מעסיקים יותר משישה עובדים. בסיס המזומן לגבם עד 31.03.2013.

  • קמעונאים כגון: בעלי חנויות מכולת, אופנה, תכשיטים, מכר אביזרי רכב, כלי בית אשר מחזור עסקאותיהם כולל מע"מ הוא בסך של עד 1,950,000 ש"ח לשנה והם אינם מעסיקים יותר מארבעה עובדים.

  • עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבל שירות לפי תקנה 6א' לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו - 1976 מאדם שאינו רשום כעוסק ועיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה (חשבונית עצמית).

 

בתיקון 42 לחוק מע"מ נוסף סעיף 47 (א1) לחוק הקובע כי אסור למשלם לדרוש חשבונית מס מעוסק המדווח על בסיס מזומן לפני מועד תשלום התמורה בפועל. הפרת הוראה זו מהווה עברה פלילית לפי סעיף 118 לחוק שעונשה מאסר שלושה חודשים או קנס בסך 9,600 ש"ח.

 

כדאי לשים לב כי אין התאמה בהכרח בין הדיווח על בסיס מזומן למע"מ המתאפשר רק לעוסקים המפורטים מעלה לבין הדיווח על בסיס מזומן למס הכנסה. משום כך ייתכנו מצבים שבהם לא תיהיה התאמה בין הדיווחים לצרכי מס הכנסה לעומת הדיווחים לצורכי מע"מ. לפיכך, מומלץ במקרים כאלה לערוך באופן שוטף התאמה בין הדיווח על מחזור ההכנסות למס הכנסה לבין אותו דיווח למס ערך מוסף.

 

 מטרת האמור לעיל הנה להפנות את תשומת הלב בלבד ואין להיזקק למידע הנ"ל ללא ייעוץ מקצועי מתאים.

bottom of page