top of page

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני (1) המבטיחה לעובד ולעובד עצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה 

(תוכנית זו קרויה פנסיית יסוד) וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד (תוכנית זו קרויה פנסיה מקיפה). החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ומעבידו (או של העובד לבדו כאשר מדובר בעצמאי). קרן פנסיה היא סוג של קופת גמל.‏ מבחינה משפטית, קרן פנסיה היא מאגר נכסים המוחזק בנאמנות על ידי חברה מנהלת (הנאמן) לטובת עמיתים (הנהנים).

(1) ביטוח פנסיוני הוא מכלול דרכים שנועדו להבטיח לאדם העובד (שכיר או עצמאי) מענה בשלושה מצבים של פגיעה ביכולתו להתפרנס (ולפרנס את משפחתו) מעבודתו:

  • נכות, הפוגעת בכושר העבודה או מבטלת אותו כליל.

  • זקנה, המביאה ליציאתו של העובד ממעגל העבודה.

  • מוות, המותיר את השאירים ללא מפרנס.

 לביטוח פנסיוני משמשים כלים מגוונים, ובהם:

  לעידוד הביטוח הפנסיוני ניתנות הקלות מס בגין כספים המופנים למטרה זו, ולעתים מוטלת חובה לביטוח פנסיוני.

בעקבות פרסום צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני המתבצע באמצעות הפרשות, גם של העובד וגם של המעסיק, לביטוח הפנסיוני של העובד. בנוסף, המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.

  • משנת 2014 שיעור ההפרשות הוא 17.5%, מתוכן 5.5% על חשבון העובד והיתר (12%) על חשבון המעסיק (6% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).

  • העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).

  • העובד זכאי לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.

  • הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד או לפי השכר הממוצע במשק- לפי הנמוך מביניהם.

  • עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני ואינו יכול למנוע את ניכוי חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר.

טרם אושרה העלאת שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני החל ממשכורת יולי 2016

ביום 03.04.2016 נחתם הסכם חדש להעלאת שיעורי הפרשות לביטוח הפנסיוני החל מחודש יולי 2016. (הסכם קודם בעניין זה שנחתם ב-23.02.2016 בוטל ב-20.04.2016). ההסכם ייכנס לתוקף רק לאחר חתימת צו הרחבה ע"י שר הכלכלה. נכון להיום, שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני הם כפי שמפורט בדף זה.

  מטרת האמור לעיל הנה להפנות את תשומת הלב בלבד ואין להיזקק למידע הנ"ל ללא ייעוץ מקצועי מתאים.

bottom of page