top of page

קרן השתלמות

 

עצמאי -

הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים רשאי לבצע רק מי שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד.

על מנת למקסם את הטבות המס בגין הפקדות לקה"ל, יש להפקיד סכום שנתי המהווה 7% מההכנסה החייבת לאותה שנת מס (ולא מעבר לתקרה בחוק, 263,000 ש"ח (נכון לשנת 2016)). העצמאי יהנה מניכוי של 4.5% מתוך ה- 7% שהפקיד בפועל.

דוגמה: עצמאי אשר לו רווח שנתי של 200,000 ש"ח והפקדה לקה"ל במעמד עצמאי של 20,000 ש"ח יהנה מהטבת המס הבאה:

ראשית, ההפקדות שיוכרו לעצמאי הן 7% מתוך ה- 200,000 ש"ח, כלומר 14,000 ש"ח.

שנית, רק 4.5% מתוך ה- 7%  הנ"ל יוכרו כהוצאה, כלומר 9,000 ש"ח.

שלישית, הטבת המס לה זכאי העצמאי הינה 9,000 ש"ח מוכפל בשיעור המס השולי שלו (נכון לשנת 2016, מדרגת המס להכנסות בין 166,320 ש"ח ל- 237,600 ש"ח הינה 31%), ומכאן לזיכוי במס של 2,790 ש"ח.

 

שכיר בעל שליטה -

הפרשת החברה לקרן השתלמות בגובה 4.5% והעובד 1.5% ממשכורת שאינה עולה על 188,544 ש"ח בשנה, תזכה את העובד בפטור ממס על רווחי הקרן וההוצאה תוכר במלואה לחברה.

החברה תפקיד 8,484 ש"ח ובעל השליטה יפקיד 2,828 ש"ח וסה"כ 11,312 ש"ח בשנה.

כמו כן, ניתן להפריש כמו לשכיר מן המניין, 7.5% תפריש החברה, וחלק העובד יהיה 2.5%, והעובד עדיין יהיה זכאי לפטור ממס בעת פירעון קרן ההשתלמות (אך בשונה משכיר מן המניין, במקרה של בעל שליטה לחברה תוכר הוצאה של 4.5% מהמשכורת הקובעת, סה"כ עד 8,484 ש"ח).

 

עצמאי שהוא גם שכיר -

שכיר שמעבידו מפקיד עבורו לקרן השתלמות ובנוסף יש לו הכנסות מעסק וממשלח יד יכול להפקיד כעצמאי עד 7% מההפרש בין השכר שהופקד עבורו לבין סה"כ הכנסתו החייבת (כשכיר וכעצמאי) או 263,000 ש"ח, כנמוך מבין השניים, ויקבל ניכוי של 4.5% מתוך ה- 7% שיופקדו.

דוגמה: שכיר שהופקד עבורו לקרן השתלמות בעד משכורת בסך 156,000 ש"ח ולו הכנסה חייבת מעסק/ממשלח יד בסך 150,000 ש"ח, יוכל להנות מניכוי בגין ההפקדות לקה"ל לעצמאים רק על חלק ההפרש שבין 263,000 ל -156,000, כלומר 107,000, דהיינו תוכר לו הוצאה שהיא 4.5% מתוך 7% מתוך 107,000 ש"ח, וסה"כ 4,815 ש"ח.

 

שכיר בלבד - 

שיעור ההפקדות המקובל הינו 7.5% חלק המעביק ו- 2.5% חלק העובד (לעובדי הוראה 8.4% ו- 2.8%, בהתאמה).

סכום המשכורת הקובעת הוא 15,712 או משכורת בפועל, כנמוך (188,544 ש"ח ברוטו לשנה).

 

אצל שכירים ובעלי שליטה, על מנת שתוכר ההוצאה לחברה, חייב להישמר היחס של פי 3 לטובת הפקדות החברה.

 

 

bottom of page