top of page

דיני עבודה

קבלת עובד לעבודה:

לאחר שביצענו ראיון עבודה והוחלט להעסיק את העובד החדש, יש לנקוט בצעדים הבאים:

 • יש לערוך חוזה עבודה המסדיר את תנאי העבודה של העובד. לאחר החתמת העובד על החוזה, יש להעביר לעובד העתק של החוזה לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו (ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, לא יאוחר משבעה ימים).

 • יש להחתים את העובד על טופס 101 ("כרטיס עובד") עד 7 ימים מיום תחילת העסקתו בעסק (לתשומת ליבכם על העובד למלא את כל חלקי      הטופס, אחרת הטופס אינו תקין).

 • יש לוודא אם לעובד קופת פנסיה פעילה, במידה וכן יש להתחיל להפריש בגינו לגמל החל מיומו הראשון לעבודה (ניתן לדחות את ההפרשות בפועל   עד 3 חודשים או תום שנת המס (כמוקדם מבינהם)), אחרת ניתן להפריש בגינו לגמל החל מתום 6 חודשים (ראה "חוק פנסיה חובה", "קרנות פנסיה",

 • "קרנות השתלמות").

הזכות לדמי מחלה:

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעסיקו:

 • בעד היום הראשון למחלה - אין תשלום.

 • בעד הימים השני והשלישי למחלה - תשלום של מחצית יום עבודה.

 • החל מהיום הרביעי למחלה - תשלום של יום עבודה.

תקופת מחלה:

 • לגבי עובד במשכורת - תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, לרבות ימי מנוחה שבועית וחגים.

 • לגבי עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה - תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, למעט ימי מנוחה שבועית     וחגים.

 • לגבי עובד בשכר שלא עבד עבודה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (להלן - עובד לסירוגין) - תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו    למעט ימי מנוחה שבועית וחגים, כפול היחס שבין הימים שעבד העובד ברבע השנה של העבודה המלאה ביותר, שבשנים עשר החודשים שקדמו   למחלה לבין ימי העבודה באותו רבע שנה.

 • לגבי עובד לסירוגין שטרם עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה תקופה של 3 חודשים - תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, למעט ימי     מנוחה שבועית וחגים, כפול היחס שבין הממוצע השבועי של ימי עבודותו בתקופת עבודותו שקדמה למחלה לבין 6.

תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה:

 • תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום     עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ-90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק זה. 

 • עובד שבחודש פלוני לא עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה שבאותו חודש, יראו לענין הסעיף הקודם, 25 ימי עבודה    כחודש עבודה מלא ואם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים - 21.67 ימי עבודה וחלק של חודש עבודה מלא יזכה את העובד בימי     מחלה יחסיים.

שלילת הזכות לדמי מחלה:

 • עובד שבתקופת מחלתו עבד למעשה בשכר או בתמורה אחרת לא יהיה זכאי לדמי מחלה עקב אותה מחלה, ואם כבר שולמו, רשאי המעסיק או      קופת הגמל, לפי העניין, לתבוע החזרתם או לנכות מכל סכום שהם חבים לעובד.

 מטרת האמור לעיל הנה להפנות את תשומת הלב בלבד ואין להיזקק למידע הנ"ל ללא ייעוץ מקצועי מתאים.

bottom of page