top of page

הוצאות עודפות

הוצאה עודפת היא הוצאה המשולמת בידי חברה בע"מ ושאינה מותרת בניכוי על פי סעיפי 31 ו-32 לפקודת מס הכנסה ולתקנות שמכוחה. או, העולה על התקרה המותרת בניכוי.

דוגמאות להוצאות עודפות :

  • 20% מהוצאות הכיבוד (קפה, תה, סוכר, חלב, עוגיות, שתיה קרה בלבד) בבית העסק (הן לאורחים והן לעובדים);

  • כל הוצאות האירוח (מסעדות);

  • 20% מהוצאות הביגוד;

  • הוצאות לינה ואירוח בחו"ל שמעל לתקרה המותרת;

  • מתנות והטבות לעובדים, שלא נזקף שווי מס בגינם;

  • מתנות לספקים וללקוחות מעל לתקרה המותרת;

  • הוצאות על עובדים (כגון ימי גיבוש, אירוח, נופש) שלא ניתנות ליחוס לעובד פלוני.

 

 

במטרה למנוע מחברה בע"מ להוציא כספה על הוצאות עודפות אלה, בעלי זיקה יתירה יותר מאשר עסקית,  הטיל המחוקק אלמנט "עונשי" על הוצאות כגון אלה, בין היתר בצורת מדרגת מס גבוהה כאמור בסעיף181ב לפקודה :

  • חבר בני אדם שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה או שהכנסתו פטורה ממס או שעיסוקו אינו לשם קבלת רווחים או שנקבע בחוק שדינו לעניין תשלום המס כדין המדינה (חבר בני אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה), ישלם מקדמה על סך 90% מסך ההוצאה העודפת.

  • חבר בני אדם אחר ישלם 45% מסך ההוצאה העודפת.

 

מקדמות מס על הוצאות עודפות משולמות מידי תקופה (בטופס 102) ומהוות חלק מהמקדמות ע"ח מס החברות השנתי שעל החברה לשלם, כל עת ומדובר בחברה רווחית. אי תשלום מקדמות המס בגין עודפות במועד, יביא לתשלום ריבית והצמדה מתום שנת המס ועד ליום התשלום בפועל.
תשומת הלב כי במידה ומדובר בחברה מפסידה, או בחברה עם הפסדים המועברים משנים קודמות, באופן שלא קמה לה חבות שוטפת לתשלום מקדמות ע"ח המס, חברה כזו תמשיך לשלם מקדמות מס על הוצאותיה העודפות, חרף הפסדיה !! דבר שעשוי לגרום לקשיים בתזרים המזומנים שלה !!
כמו כן מקדמות אלה לא יושבו לה עם הוצאת השומה השנתית, אלה ימתינו לשנה בה החברה תהפוך לרווחית, אז ישמשו מקדמות אלה, כמקדמות ע"ח המס השוטף.

נוסף על הדיווח התקופתי (102) על החברה למלא ולהגיש עם הדוח השנתי שלה לפקיד השומה, גם טופס 1235 לפירוט הוצאותיה העודפות ומקדמות המס ששולמו בגינם.

מין הראוי להדגיש כי אין לראות בתשלום עודף של מקדמות ע"ח המס כמכפר על פיגור בתשלומי מקדמות המס על עודפות. ומדובר למעשה בחובות מס נפרדים בעלי תכלית שונה, שעל החברה לשיאת. (חוזר 32/91)

היבט מע"מ בהוצאות עודפות :
חל איסור לתבוע בניכוי מע"מ תשומות, הנובע מהוצאות עודפות.

כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת, אינו תחליף ליעוץ משפטי, נועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד,
אינו מהווה מענה לכלל הנסיבות ואינו בא להחליף יעוץ אישי ופרטני מאת רואה חשבון. 

bottom of page