top of page

בן זוג רשום

בדו"חות השנתיים המוגשים למס הכנסה קיים טור המיועד לנתוני "בן הזוג הרשום" וטור נוסף לנתוני "בן הזוג" (השני, שאינו הרשום).

כיצד נקבע מיהו "בן הזוג הרשום" ומהן ההשלכות הנובעות מעצם קביעת "בן הזוג הרשום"?


"בן זוג"= אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו (עפ"י סעיף 1 לפקודת מס הכנסה).

"בן הזוג הרשום"= בן זוג שנקבע או נבחר לפי סעיף 64ב' לפקודת מס הכנסה (עפ"י סעיף 1 לפקודת מס הכנסה).

הנה כי כן, בסעיף ההגדרות של הפקודה (סעיף 1) אין הגדרה מפורשת למושג זה אלא הפנייה לסעיף אחר הדן בנושא זה.
סעיף 64ב' לפקודה דן בכללים הרלוונטיים לקביעתו של פקיד השומה לעניין זהותו של "בן הזוג הרשום" ולחילופין לבחירתו ע"י שני בני הזוג בעצמם.

קביעה ע"י פקיד השומה - בן הזוג שהכנסתו החייבת בשנת המס שקדמה בשנתיים לשנת המס הנדונה, הייתה למעלה מ-50% מסך כל ההכנסה החייבת של שני בני הזוג ביחד, ייקבע ע"י פקיד השומה כ"בן הזוג הרשום" ויקבל על כך הודעה בכתב.
בחירה עצמית - שני בני הזוג ביחד רשאים להודיע בכתב לפקיד השומה מיהו "בן הזוג הרשום" המועדף עליהם תחת התנאים הבאים:

 

  • ההודעה לפקיד השומה תשלח לפחות 3 חודשים לפני תחילתה של שנת המס אשר לגביה מתבקש השינוי (דהיינו, עד סוף ספטמבר לכל המאוחר).

  •  

    "בן הזוג הרשום" הנבחר יכול להיות רק מי שסך הכנסתו בשנה שקדמה בשנתיים לשנה הנדונה, היתה לפחות 25% מכנסת בן הזוג השני.


לעניין סעיף זה, לא תובא בחשבון הכנסת "בן הזוג" שמקורה תלוי בהכנסת בן הזוג השני.

במידה ולבני הזוג היתה הכנסה מרכוש (השכרת נכס וכד'), אזי הכנסה זו תצטרף אל הכנסת בן הזוג בעל ההכנסה הגבוהה יותר מיגיעה אישית, זאת ללא קשר מיהו "בן הזוג הרשום".

"בן הזוג הרשום" שנקבע ע"י פקיד השומה או שנבחר ע"י 2 בני הזוג, יחזיק בתואר זה לפחות 5 שנים (למעט מצב בו בני הזוג אינם עוד בגדר בני זוג).

ראוי להדגיש כי עד שנת 1993 רק הגבר היה נרשם כ"בן הזוג הרשום".

ההשלכות הנובעות מבחירת "בן הזוג הרשום":

* זכות לנקודות זיכוי עפ"י סעיפים 44,45,46 לפקודה תינתן רק ל"בן זוג רשום".- סעיף 66(ג')(1) לפקודה קובע כי בחישוב מס נפרד שיבוצע לכל אחד מבני הזוג יהיה זכאי לנקודות זיכוי רק "בן הזוג הרשום" כדלקמן:

 

  • זיכוי בגין הוצאות הכרוכות בהחזקת קרוב משפחה במוסד (סעיף 44 לפקודה).

  • 2 נקודות זיכוי בעד ילד נטול יכולת (סעיף 45 לפקודה).

  • זיכוי בגין תרומות למוסד ציבורי (סעיף 46 לפקודה).


* במצב של חישוב מאוחד של חבות המס הנובעת מהכנסת 2 בני הזוג ביחד תובא בחשבון עוד חצי נקודת זיכוי כאשר האישה היא "בן הזוג הרשום".

bottom of page